Gladius

Klauzula non-solution w umowach

Klauzule umowne zakazu zatrudniania pracowników kontrahenta są NIEWAŻNE❗️
🧐 Sprawdź postanowienia zawarte w swoich umowach❗️
Klauzule zakazu zatrudniania pracowników kontrahenta (tzw. klauzule non solicitation) są często wprowadzane do umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami, pomimo braku zdefiniowania ich wprost w obowiązujących przepisach.⚖️
Polegają one na zobowiązaniu kontrahenta (lub wzajemnym zobowiązaniu stron) do niezatrudniania pracowników lub współpracowników drugiej strony 📃
UWAGA: Postanowienia tego rodzaju mogą stanowić czyn nieuczciwej konkurencji ❗️🤦🏻‍♂️
Jak zatem prawidłowo zabezpieczyć się przed utratą cennych członków zespołu w bezpieczny i zgodny z prawem sposób❓ Mogą Państwo:
➡️ zawrzeć z pracownikami umowy o zakazie konkurencji,
➡️ sformułować postanowienia umowne w sposób zakazujący nakłaniania do zmiany zatrudnienia (art. 12 ust. 1-3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji),
➡️ zakazać kontrahentowi składania ofert zatrudnienia swoim pracownikom (w sytuacji gdy nie odbywa się to z inicjatywy pracownika).
Nie mogą Państwo natomiast zakazać zatrudnienia swoich pracowników pod rygorem kary umownej w sytuacji gdy to pracownicy z własnej inicjatywy chcą zmienić pracę 🛑
Pośrednio do zakazu zatrudniania pracowników kontrahenta odnosi się jeden z czynów nieuczciwej konkurencji opisany w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 12 ust. 1 tejże ustawy czynem nieuczciwej konkurencji jest „nakłanianie osoby świadczącej na rzecz przedsiębiorcy pracę, na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, do niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych albo innych obowiązków umownych, w celu przysporzenia korzyści sobie lub osobom trzecim albo szkodzenia przedsiębiorcy.”⚖️
Ustawodawca nie definiuje zatem zakazu zatrudniania, ale definiuje tzw. nagabywanie lub namawianie do zmiany zatrudnienia. Ma to istotne konsekwencje dla redakcji klauzul non solicitation w umowach✍️
W praktyce bowiem mogą Państwo ograniczyć swoje prawa dotyczące zatrudniania pracowników swojego kontrahenta. Jednak koniec końców taka klauzula non solicitation nie może zabraniać zatrudnienia danego pracownika 👨‍⚖️👩🏻‍⚖️
Zobowiązanie polegać może wyłącznie na powstrzymaniu się od „namawiania”🤐 wprost do rozwiązania umowy o pracę. Ale jeśli taki pracownik sam się zgłosi do naszego kontrahenta to zgodnie z prawem nasz kontrahent może go zatrudnić🤝 Złożenie pracownikowi czy współpracownikowi oferty w tego rodzaju procesie rekrutacyjnym nie będzie nakłanianiem do rozwiązania umowy u innego pracodawcy.
W praktyce najczęściej spotyka się postanowienie umowne, zgodnie z którymi strony ustalają pełny zakaz zatrudniania pracowników drugiej strony pod sankcją zapłaty kary umownej💰 Z dużą dozą prawdopodobieństwa postanowienie o zakazie zatrudniania w tej postaci będzie nieważne. Taka nieważność ma dwa aspekty:
1️⃣Po pierwsze narusza zasady współżycia społecznego (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi, sygn. I ACa 136/98) 👩🏼‍⚖️
2️⃣Po drugie, co już pośrednio wynika z powyższego, taki bezwzględny zakaz zatrudniania uderza i narusza prawa pracowników do podejmowania zatrudnienia (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, sygn. I ACa 134/15) 👨🏻‍⚖️
W przypadku konieczności pomocy w zakresie analizy Państwa umów albo wątpliwości zapraszamy do kontaktu❗️
📧 kancelaria@gladius.com.pl
☎️ 517 273 805
Scroll to Top