Wypadek komunikacyjny

Pomimo stopniowego wzrostu bezpieczeństwa na polskich drogach, wypadki komunikacyjne w dalszym ciągu stanowią poważne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Dlatego też każdy kierowca samochodu, zgodnie z treścią ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych zobowiązany jest do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (w skrócie OC).

Polisa OC z jednej strony chroni kierującego pojazdem przed następstwami spowodowanego przez niego wypadku, a z drugiej umożliwia poszkodowanemu dochodzenie swoich roszczeń bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń.

SZKODA NA OSOBIE

Jeżeli dojdzie do wypadku drogowego, w wyniku którego doznałeś obrażeń lub rozstroju zdrowia, masz prawo nie tylko do rekompensaty doznanej krzywdy (tzw. zadośćuczynienie), ale także w zależności od okoliczności, do:

  • zwrotu poniesionych kosztów leczenia (hospitalizacji, zakupu leków oraz sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego),
  • zwrotu kosztów dojazdów,
  • zwrotu kosztów opieki osób trzecich (tzw. renta z tytułu zwiększonych potrzeb),
  • zwrotu utraconych dochodów i możliwości zarobkowych,
  • renty z tytułu utraconych możliwości zarobkowych i zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość.

Powyższe roszczenia przysługują Ci jeżeli na skutek wypadku doznałeś jakiegokolwiek urazu, w szczególności jeżeli prowadziłeś leczenie lub rehabilitację, doznałeś trwałego uszczerbku na zdrowiu, czy też utraciłeś w całości lub części zdolność do pracy. Ustalony ubezpieczyciel sprawcy wypadku powinien pokryć z polisy OC wszelkie koszty poniesione przez Ciebie w związku z zaistnieniem wypadku i doznanymi obrażeniami. Wysokość odszkodowania jest sprawą indywidualną zależną od okoliczności konkretnego zdarzenia, jednakże nie może przekraczać kosztów rzeczywiście poniesionych przez poszkodowanego w związku z wypadkiem drogowym.

ŚMIERĆ NAJBLIŻSZYCH

O odszkodowanie komunikacyjne może ubiegać się nie tylko kierowca czy pasażer, ale także rowerzyści, piesi i inni uczestnicy ruchu drogowego. Co więcej, również w przypadku śmierci osoby najbliższej w następstwie wypadku komunikacyjnego, masz prawo do dochodzenia odpowiednich świadczeń takich jak: zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i odszkodowanie za znaczne pogorszenie się sytuacji życiowej, renta alimentacyjna, zwrot kosztów związanych z pochówkiem i pogrzebem.

Tego typu sprawy są często skomplikowane, nie tylko ze względu na stratę bliskiej osoby, ale także stanowisko ubezpieczycieli, którzy odmawiają wypłaty odszkodowania na etapie postępowania likwidacyjnego. Jednakże z naszą pomocą skutecznie wniesiesz sprawę do Sądu co pozwoli dochodzić Ci Twoich roszczeń. Istotne jest przy tym, że w takich sprawach termin przedawnienia wynosi zwykle aż 20 lat od dnia wypadku.

USZKODZENIE POJAZDU

Konsekwencją wypadku drogowego są nie tylko obrażenia jego uczestników, ale zwykle też uszkodzenia pojazdów biorących w nim udział. W takiej sytuacji masz prawo m. in. do:

  • zwrotu poniesionych kosztów naprawy samochodu po wypadku,
  • zwrotu kosztów holowania pojazdu,
  • zwrotu kosztów zapewnienia pojazdu zastępczego,
  • roszczenia z tytułu spadku wartości handlowej pojazdu.

 

Zgłoś szkodę >